مدیریت ثروت

مدیریت ثروت چیست؟

مدیریت ثروت (Wealth management) یک خدمت حرفه‌ای برای مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری، خدمات حسابداری و برنامه‌ریزی حقوقی و بازنشستگی است. مدیریت ثروت فراتر از مشاوره سرمایه‌گذاری است.